QUI SOM

L’1 d’octubre de 2003 l’Administració General de l’Estat, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València van acordar la creació del Consorci València 2007 com a instrument adequat per a promoure la candidatura de València com a ciutat seu de la trenta-dos edició de l’America’s Cup, així com per a adoptar i executar les actuacions que contribuïren al perfecte desenrotllament de l’esdeveniment.

El Consorci és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propis i amb plena capacitat d’obrar per a la consecució dels seus fins. Està integrat per l’Administració General de l’Estat, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València.

Es regix pels seus propis estatuts, aprovats per les tres administracions que l’integren amb data 31 d’octubre de 2003 (la versió actualment en vigor és de data 22 de desembre de 2012), i actua sotmés al dret privat, excepte en la formació de la voluntat dels seus òrgans, en l’exercici de les funcions de poder públic que, si és el cas, se li puguen atribuir, en la firma de contractes i en matèria de patrimoni.

El Consorci està regit pels següents òrgans de govern, que assumixen les funcions de deliberació, execució i decisió que preveuen els seus estatuts.

  • El Consell Rector és l’òrgan superior de govern del Consorci. El Consell Rector té caràcter paritari i en formen part, a més del president i els vicepresidents, els quatre vocals designats i revocats per cada una de les tres administracions consorciades.
  • La Comissió Delegada és l’òrgan de caràcter executiu a què corresponen les atribucions que el Consell Rector li delegue. Està composta per: el director general, dos representants en nom de l’Administració General de l’Estat, un representant en nom de la Generalitat Valenciana i un representant en nom de l’Ajuntament de València.
  • La Presidència del Consorci recau en l’alcalde de València. Hi ha dos vicepresidències, que recauen en els representants de l’Administració General de l’Estat i de la Generalitat Valenciana que ambdós administracions designen.
  • El director general del Consorci el nomena el Consell Rector, a proposta del seu president.

Després de la designació de València com a ciutat seu de la trenta-dos i la trenta-tres edicions i celebracions de la Copa de l’America, i vista la pervivència a llarg termini del Consorci, per a l’explotació de les infraestructures, els seus fins queden emmarcats dins de l’objectiu global de l’autofinançament, propiciat per la consecució d’una rendibilitat suficient dels recursos de qualsevol tipus que utilitze.

Marina ValenciaAmarres Marina Deportiva ValenciaBases Norte Copa AméricaPaseo Puerto deportivo Valencia